RU
Kaks väikest pangamulli

Privaatsuspoliitika

AB “Fjord Bank” privaatsuspoliitika Eesti klientidele annab põhiteavet teie isikuandmete töötlemise kohta, kui suhtlete ettevõttega AB “Fjord Bank” („meie“ või „FjordBank“), kasutate või kavatsete kasutada meie teenuseid või külastate meie veebilehte aadressil www.fjordbank.ee

Teie isikuandmete vastutav töötleja on AB “Fjord Bank ”, mis on registreeritud Leedus Leedu äriregistri koodiga 304493038, aadressiga Rinktinės str. 5, Vilnius, Leedu Vabariik.

Tarbijalaenu taotluse esitamisel tarbijakrediidi vahendusteenust pakkuva Fjord Banki koostööpartneri vahendusel, võib Fjord Bank teie krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikke andmeid saada ka sellise partneri käest. Viimasele võidakse esitada ka aruandluseks vajalikud andmed (nt info väljastatud/väljastamata tarbimislaenu kohta).

Kui teil on Fjord Banki privaatsuspoliitika või enda andmete kaitse kohta küsimusi, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga e-posti aadressil [email protected] või posti teel meie registreeritud asukoha aadressil.

Pange tähele, et Fjord Bankil on õigus käesoleva dokumendi tingimusi igal ajal ühepoolselt muuta. Sellistel juhtudel teavitatakse teid muudatustest meie veebilehe, e-posti või muu kanali kaudu vähemalt 30 kalendripäeva enne muudatuste jõustumist.

I. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE PÄRINGUTE ESITAMISEL

Töötleme teie isikuandmeid, kui suhtleme teiega telefoni, tavaposti või e-posti teel, kui esitate päringuid meie veebilehe kaudu, meie sotsiaalvõrgustike kontodel või muul viisil.

Kui esitate päringu, töötleme saadud andmeid nimetatud päringute nõuetekohaseks haldamiseks, osutatavate teenuste kvaliteedi tagamiseks, vajadusel mis tahes juriidiliste nõuete täitmiseks ja Fjord Banki õigustatud huvide kaitseks.

Samuti võime teenuste kvaliteedi tagamiseks salvestada teiega peetud telefonivestlusi.
Sellistel juhtudel teavitame teid salvestamisest eelnevalt.

Nimetatud eesmärkidel töötleme isikuandmeid oma õigustatud huvide alusel.

Meile päringuid esitades palume teil järgida vähemalt isikuandmete kaitse miinimumnõudeid. Kui teatud eesmärk (päringu, kaebuse, kirja ja päringu koostamiseks) ei nõua konkreetsete isikuandmete avaldamist, tuleks sellised üleliigsed andmed jätta avaldamata.

Teie päringus märgitud isikuandmeid säilitatakse kuni 10 aastat sõltuvalt saadud isikuandmete liigist ja muudest asjaoludest. Kui see on vajalik Fjord Banki (või teiste isikute) õiguste ja õigustatud huvide kaitsmiseks, päringute nõuetekohaseks haldamiseks, kaebuse läbivaatamiseks või vaidluse lahendamiseks ning muudel õigusaktides sätestatud juhtudel, võidakse isikuandmeid säilitada pikemat aega.

II. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE UUDISKIRJADE SAATMISEL

Kui olete tellinud Fjord Banki uudiskirja, mis saadetakse e-posti teel, töötleb Fjord Bank teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil ehk uudiskirjade saatmise eesmärgil.

Oma uudiskirjade saatmisel töötleb Fjord Bank isikuandmeid Teie poolt antud nõusoleku alusel ehk Fjord Banki veebilehel uudiskirjade tellimise hetkel. Nimetatud eesmärgil töötleb Fjord Bank järgmisi isikuandmeid: Teie nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber.

Teie isikuandmeid, mida töödeldakse otseturunduse eesmärgil, säilitatakse 3 aastat alates teie nõusoleku andmise kuupäevast, kui te ei tühista oma nõusolekut enne nimetatud tähtaja möödumist. Pärast nimetatud tähtaja möödumist või juhul, kui võtate oma nõusoleku tagasi, lõpetab Fjord Bank teie isikuandmete töötlemise uudiskirjade saatmise eesmärgil.

Teil on igal ajal õigus loobuda teile saadetavatest uudiskirjadest. Seda saate teha, klõpsates uudiskirja allosas olevale tellimusest loobumise viitele või teavitades sellest Fjord Banki.

III. MEIE POTENTSIAALSETE KLIENTIDE, KLIENTIDE, NENDE ESINDAJATE JA KASUSAAJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Krediidivõimelisuse hindamine

Kui soovite meiega tarbijakrediidilepingut sõlmida, peame esmalt hindama teie krediidivõimet ja teie võimet selliseid lepinguid sõlmida. See on meile kehtiva seadusega pandud juriidiline kohustus.

Teie krediidivõimelisuse hindamiseks võime töödelda teie kohta järgmisi andmeid:

 • isikuandmed ja kontaktandmed (nagu nimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg ja -koht, kodakondsus, isikut tõendav dokument, e-post, telefoninumber ja muu );
 • andmed teie perekonna kohta (nt perekonnaseis, ülalpeetavate arv );
 • andmed, mis on seotud finantsseisundiga (nt töökoht, ametikoht, äri või individuaalne tegevus, üksikasjad sissetulekute (sealhulgas varasemate sissetulekute) ja teie vara kohta, üksikasjad teie kohustuste kohta finantsasutuste ja teiste võlausaldajate ees, muud andmed, mis võivad olla olulised, kui teie praeguse ja tulevase rahalise seisundi hindamine ); 
 • andmed, mis on seotud teie võimega sõlmida tarbijakrediidilepinguid (näiteks andmed teie õigusvõime ja laenukeelu kohta).

Suurem osa ülalnimetatud andmetest saadakse otse teilt. Siiski kontrollime neid andmeid ka erinevatest välistest registritest ja infosüsteemidest, mida haldavad avalik-õiguslikud ja eraorganisatsioonid, nagu näiteks Rahvastikuregister, Creditinfo Eesti AS, Krediidiregister OÜ, Bisnode Estonia AS, Eesti Maksu- ja Tolliamet, AS Pensionikeskus ning Eesti Vabariigis tegutsevad pangad.

Tarbimislaenutaotluse esitamisel Fjord Banki tarbijakrediidivahendajate teenuseid kasutades võib teie krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikke isikuandmeid saada ka samadelt tarbijakrediidi vahendajatelt. Viimasele võidakse esitada ka aruandluseks vajalikud andmed (nt info antud/andmata tarbimislaenu kohta).

Säilitame teie krediidivõimelisuse ja tarbijakrediidilepingu sõlmimise võime hindamiseks saadud isikuandmeid 10 aastat, alates teie tarbijakrediidilepingust tulenevate kohustuste täitmisest, kui kehtivad seadused ei sätesta teisiti.

Kui te ei nõustu meile esitama isikuandmeid, mis on vajalikud teie krediidivõimelisuse ja tarbijakrediidilepingu sõlmimise võime hindamiseks, ei saa me teile oma teenuseid pakkuda.

Meie teenuste osutamine

Fjord Bank on krediidiasutus, mis tegutseb Euroopa Keskpanga poolt väljastatud spetsialiseeritud pangalitsentsi alusel. Teenuste osutamisel järgime rangelt kehtivaid regulatsioone.

Töötleme teie isikuandmeid Fjord Banki vastavate teenuste osutamise eesmärgil teiega sõlmitud lepingu sõlmimisel ja (või) täitmisel. Selleks võime töödelda teie esitatud laenutaotluses märgitud teie isikuandmeid, teie kontaktandmeid, erinevaid tehingute ja lepingute täitmisega seotud andmeid ning muid Fjord Banki vastavate finantsteenuste osutamiseks edastatavaid ja vajalikke andmeid.

Igal juhul töötleme oma klientide isikuandmeid ainult sellises ulatuses, mis on vajalik meie teenuste nõuetekohase osutamise ja meid siduvate juriidiliste kohustuste täitmise tagamiseks.

Säilitame oma klientide isikuandmeid 10 aastat alates vastava lepingu täitmise päevast, välja arvatud juhtudel, kui õigusaktid näevad ette pikema tähtaja või nende andmete pikem säilitamine on vajalik meie huvide kaitse.

Juurdepääs kliendi individuaalsele kasutajakontole

Igal Fjord Banki kliendil on võimalus sisse logida enda isiklikule kasutajakontole Fjord Banki veebilehel asuvas iseteeninduskeskkonnas („Iseteenindus“).
Eelnimetatud kasutajakontodele on võimalik sisse logida ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID vm Fjord Banki heakskiidetud elektroonilise vahendi abil.

Tagamaks iseteeninduskeskkonna kasutajakontode korrektne haldus ning kliendiandmete turvalisus, võime täiendavalt töödelda ka selliseid isikuandmeid nagu näiteks unikaalne kliendinumber, andmed kliendi tegevuse kohta tema isiklikul kasutajakontol, andmed eduka ja ebaõnnestunud sisselogimise kohta, katsed ja muud tehnilised andmed, mis on vajalikud teie isikliku kasutajakontokonto turvaliseks haldamiseks Fjord Bank veebilehel. Asjakohasest vajadusest lähtuvalt testitakse ja uuendatakse aeg-ajalt kõiki kehtivaid turvameetmeid.
Nimetatud andmeid töötleme klientidega sõlmitud lepingute ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Iseteeninduskeskkonna kasutajakontode süsteemi haldamise ajal säilitatakse klientide isikuandmeid 10 aastat alates lepingu täitmisest, välja arvatud juhtudel, kus õigusaktid näevad ette teisiti. Andmete pikem säilitamine on vajalik meie huvide kaitseks.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

Töötleme meie klientide, nende esindajate ja kasusaajate isikuandmeid, et järgida kehtivas seaduses ja meie sisekorras sätestatud rangeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid.

Enne ärisuhete alustamist peame kindlaks tegema oma klientide, nende esindajate ja kasusaajate isikud, samuti teostama pidevat klientide ärisuhete jälgimist. Seega on teie isikuandmete töötlemine nimetatud eesmärgil kohustuslik, et Fjord Bank saaks täita seadustes sätestatud juriidilist kohustust.

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärgil nõutavad isikuandmed edastate meile tavaliselt teie. Sellegipoolest on meil õigus teha kindlaks oma kliendi (samuti tema esindaja või kasusaaja) isik ilma nende otsese osaluseta, saades selleks rahapesu- ja terrorismivastases võitluses sätestatud korras nõutud teabe.

Säilitame teie isikuandmeid 10 aastat alates tehingute sooritamise või teiega ärisuhete lõppemise kuupäevast. Teatud kehtivates seadustes sätestatud juhtudel säilitatakse teatud isikuandmeid lühemat aega (nt klientidega ärisuhetega seotud kirjavahetust säilitatakse 5 aastat pärast ärisuhete lõppemist).

Võlgade sissenõudmine

Võlausaldajana töötleme oma võlgnike isikuandmeid võlgade nõuetekohase sissenõudmise ja haldamise eesmärgil.

Nende andmete töötlemine põhineb vastavate lepingute täitmisel. Samuti võime töödelda oma võlgniku andmeid, tagades Fjord Banki või muude kolmandate isikute (kellele võidakse võlgniku andmeid edastada) õigustatud huvide kaitse.

Võlgade sissenõudmise ja haldamise eesmärgil võime hankida ja/või jagada andmeid võlgniku kohta inkassobüroode, krediidireferentsibüroode, ametlike registrite ja andmebaase haldavate ettevõtetega.

Töötleme võlgnike isikuandmeid sellise perioodi jooksul, mis on vajalik võlgade nõuetekohaseks haldamiseks ja võlgade sissenõudmiseks, välja arvatud juhul, kui kehtivad õigusaktid näevad ette teatud dokumentide ja/või isikuandmete pikemaajalist säilitamist.

IV. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE OTSETURUNDUSE EESMÄRGIL

Kasutame otseturundust , et anda teile teada oma toodetest, teenustest ja pakkumistest, mis võivad teie jaoks olla asjakohased. Meie kliendid võivad saada Fjord Banki uudiskirju ja otseturundusteateid erinevate sidevahendite kaudu. Meie uudiskirjade ja otseturunduspakkumiste edastamiseks võime kasutada teiste turundusega seotud teenuseid pakkuvate ettevõtete teenuseid. Sel eesmärgil saavad need ettevõtted vastu võtta ja töödelda teie isikuandmeid, nagu nimi, sünniaeg, kontaktandmed, sugu, perekonnaseis, ülalpeetavate arv, võlgade ja sissetulekute suhe, rahaliste kohustuste suurus.

Kui kasutame teie andmeid otseturunduse eesmärgil, töötleme isikuandmeid teie poolt antud nõusoleku alusel, nt mõne meie veebilehel oleva teabe tellimise ajal. Samuti võime pakkuda oma teenuseid juba olemasolevatele klientidele oma õigustatud huvide alusel.

Pange tähele, et teil on õigus esitada igal ajal ja tasuta vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil. Selle õiguse kasutamiseks võtke meiega ühendust või muutke Fjord Banki veebilehel isikliku kasutajakonto sätteid. Samuti saate uudiskirja või muude reklaami- ja turundusteadete saamisest loobuda, kasutades e-kirjas toodud linki või järgides muid sellises otseturundusteates toodud juhiseid.

Teie isikuandmeid, mida töödeldakse otseturunduse eesmärgil, säilitatakse 5 aastat alates teie nõusoleku kuupäevast või hetkest, mil teist saab Fjord Banki klient, välja arvatud juhul, kui te oma nõusolekut tagasi võtate või muul viisil vastuväiteid enne nimetatud tähtaja möödumist ei väljenda.

V. VEEBILEHE KÜLASTAMINE

Kui külastate Fjord Banki veebilehte, võime töödelda teie IP-aadressi ja muid võrguandmeid. Selliseid andmeid kogutakse küpsiste ja (või) sarnaste tehnoloogiliste lahenduste abil kasutaja antud nõusoleku alusel.

Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse veebilehitsejasse (veebibrauserisse) ja salvestatakse teie seadmesse. Fjord Banki küpsised edastatakse teie arvutisse, kui külastate esimest korda Fjord Banki veebilehte. Küpsise eesmärk on tagada veebilehe mugav ja ohutu töö, samuti analüüsida veebilehe külastajate käitumist . See võimaldab veebilehte paremini külastajate vajadustele vastavaks kohandada.

Teatud tüüpi küpsiseid (olulisi küpsiseid) ei saa Fjord Banki küpsiste juhtpaneelil keelata – ilma nendeta ei töötaks Fjord Banki veebileht korralikult.

Siiski saate oma veebilehitseja seadistada nii, et see keelduks mõnest või kõigist küpsistest (kaasa arvatud olulised küpsised) või küsiks enne nende vastuvõtmist teie luba.

Selleks järgige palun kasutatava veebilehitseja kasutusjuhendit (lisateabe saamiseks veebilehitseja sätete valimise või muutmise kohta külastage veebilehte www.aboutcookies.org või www.allaboutcookies.org).
Pange tähele, et kui muudate oma veebilehitseja seadeid ja otsustate mitte nõustuda küpsistega või nõustute ainult mõne küpsisega, ei tööta Fjord Banki veebileht korralikult (te ei saa külastada meie veebilehe teatud osi ega kasutada kõiki veebilehe funktsioone).

Fjord Banki veebileht kasutab tabelis loetletud küpsiseid: 

Hädavajalik

(Nimi - Kehtivus -Kirjeldus)

sessionId - Kehtib kuni kasutaja saidilt lahkub - Seansi kordumatu number, mida kasutatakse sama seansi päringute tuvastamiseks.

bId - määramata ajaks - Veebilehitseja kordumatu number, mida kasutatakse sama kliendi tuvastamiseks.

cfduid - 1 kuu - Mõeldud turvaliseks sirvimiseks (ümbersuunamine http-lt https-protokollile).

presence - Kehtib kuni kasutaja saidilt lahkub - Facebook. Vestlusakna olek – võimaldab kasutada vestlusakent, parandab kasutajakogemust.

Spin - 7 päeva - Facebook. Ekraani või akna mõõtmed – võimaldab kasutajal nautida optimaalset ekraanivaadet.

fr - 90 päeva - Facebook. kasutaja ja brauseri ID; ajatempel; muud erinevad andmed – "Facebooki" esmane reklaamiküpsis, mida kasutatakse reklaami esitamiseks, selle hindamiseks ja asjakohasuse parandamiseks.

_ fbp - 90 päeva -Facebook. Kuva indeks, ajatempel, juhuslik arv – identifitseerib brauserid, mis pakuvad reklaami- ja veebilehe analüüsiteenuseid.

xs - 1 aasta - Facebook. Seansi ID, loomise aeg, autentimisväärtus, turvalise seansi olek, salvestusgrupi ID – kasutatakse koos c_user küpsistega, et teie identiteet Facebookis autentida.

c_user - 1 aasta - Facebook. Kasutaja ID – kasutatakse koos xs küpsistega teie identiteedi autentimiseks Facebookis.

act - 90 päeva - Facebook. Identifier ja ajatempel – kasutatakse kasutaja sisselogimiseks, kui ta nii valib.

sb - 2 aastat - Facebook. Brauseri identifikaator ja ajatempel – identifitseerib brauserid sisselogimise autentimise eesmärgil.

datr - 2 aastat - Facebook. Brauseri identifikaator ja ajatempel – identifitseerib brauserid sisselogimise autentimise eesmärgil.

Statistika

_ga -2 aastat -Kasutatakse kasutajate eraldamiseks.

_gid - 24 tundi - Kasutatakse kasutajate eraldamiseks.

_gat_* - 1 minut - Kasutatakse taotluste arvu kontrollimiseks. Kui Google Analytics on installitud Google Tag Manageri kaudu, on selle küpsise nimi _ dc_gtm _*.

_ gac _* - 90 päeva - Küpsis koosneb juurdepääsuvõtmest, mida saab kasutada kliendi ID hankimiseks AMP kliendi ID teenusest. Muud võimalikud väärtused näitavad keeldumist, pooleliolevat päringupäringut või viga kliendi ID toomisel AMP kliendi ID teenusest.

TradeDoublerGUID , GUID, SYNC - 1 aasta - TradeDoubleri süsteemiküpsis, mis aitab linkida kasutaja tegevuste ajaloo saidil reklaamiga.

Turundus

IDE - 1 aasta - Google''i reklaamiküpsis, mida kasutatakse kasutajate jälgimiseks ja reklaamide sihtimiseks.

DSID - 2 kuud - Google''i reklaamiküpsis, et jälgida reklaamide toimivust ja pakkuda külastajatele reklaame varem külastatud veebilehtede põhjal.

UULE - 1 päev - Google''i reklaamiküpsis, et jälgida reklaamide toimivust ja pakkuda külastajatele reklaame varem külastatud veebilehtede põhjal.

COMPASS - 1 aasta - Google''i turundus.

DV - 15 minutit - Google''i reklaamiküpsis, mida kasutatakse kasutajate jälgimiseks ja reklaamide sihtimiseks.

APISID - 2 aastat - Google''i reklaamiküpsis, et jälgida reklaamide toimivust ja pakkuda külastajatele reklaame varem külastatud veebilehtede põhjal.

__Secure-APISID - 8 kuud - Mõeldud isikupärastatud Google''i reklaamide kuvamiseks külastajale.

SAPISID - Kehtib kuni kasutaja saidilt lahkub - Mõeldud isikupärastatud Google''i reklaamide kuvamiseks külastajale.

CONSENT - määramata ajaks - Mõeldud salvestama külastaja valiku küpsiste kasutamise nõusoleku kohta.

SID - 2 aastat - Google''i küpsis, mida kasutatakse teie Google''i konto ID krüptimiseks. Kasutatuna koos HSID küpsisega blokeerib see erinevat tüüpi andmete väljapressimise rünnakuid.

__Secure-3PSID - 8 kuud - Mõeldud isikupärastatud Google''i reklaamide kuvamiseks külastajale.

HSID - 2 aastat - Google''i küpsis, mida kasutatakse Google''i konto ID ja sisselogimisaja kirjete krüptimiseks.

SSID - Kehtib kuni kasutaja saidilt lahkub - Google''i küpsis kasutaja tuvastamiseks veebilehel.

NID - 6 kuud - Google''i reklaamiküpsis, et jälgida reklaamide toimivust ja pakkuda külastajatele reklaame varem külastatud veebilehtede põhjal.

__Secure HSID - 8 kuud - Mõeldud isikupärastatud Google''i reklaamide kuvamiseks külastajale.

__Secure SSID - 8 kuud - Mõeldud isikupärastatud Google''i reklaamide kuvamiseks külastajale.

__Secure-3PAPISID - 8 kuud - Mõeldud isikupärastatud Google''i reklaamide kuvamiseks külastajale.

SEARCH_SAMESITE - 6 kuud - Mõeldud isikupärastatud Google''i reklaamide kuvamiseks külastajale.

__Secure-3PSIDCC - 8 kuud - Mõeldud isikupärastatud Google''i reklaamide kuvamiseks külastajale.

1P_JAR - 1 kuu - Google''i reklaamiküpsis, et jälgida reklaamide toimivust ja pakkuda külastajatele reklaame varem külastatud veebilehtede põhjal.

SIDCC - 3 kuud - Google''i küpsis kasutaja tuvastamiseks veebilehel.

Fjord Bank kasutab ka veebireklaami pakkujate ja sotsiaalvõrgustike (Google, Facebook, LinkedIn, Instagram, jm) teenuseid. Nende teenusepakkujate kogutud isikuandmete, rakendatud andmekaitsemeetmete ning nende isikute poolt andmete töötlemisele vastuväidete esitamise viiside kohta saate lugeda eelnimetatud teenusepakkujate privaatsuspoliitikast, mis on kättesaadav aadressil: https://policies.google.com/privacy?hl=et
https://www.facebook.com/privacy/center/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Tuleb märkida, et mõned küpsised paigutavad Fjord Banki veebilehele kolmandad osapooled (Google, Facebook jne). Nende küpsiste ja nende juhtimisvõimaluste kohta teabe saamiseks tutvuge palun nende privaatsuspoliitikaga.

Lisaks tuleb märkida, et Facebooki küpsised (kirjeldatud kui hädavajalikud) võimaldavad teil toetada vestluse funktsiooni ja suhelda teiega (kasutajaga), et aidata paremini mõista teie (kasutaja) küsimusi ja probleeme. Facebooki küpsiste ulatuse vestlusfunktsiooni toetamiseks määrab Facebook. Viimase küpsiste tüübi, ulatuse ja nõusoleku kohta lugege palun "Facebooki" küpsiste poliitikat, mis on avaldatud aadressil https://www."Facebook.com/policy/cookies/".

VI. PROFILEERIMINE JA AUTOMAATNE OTSUSTE TEGEMINE

Oma klientide teatud isikuomaduste hindamiseks teostame isikuandmete profileerimist. Profileerimine on teatud tüüpi isikuandmete automaatne töötlemine, mis võimaldab meil hinnata näiteks teie rahalist olukorda, prognoosida maksevõimet ning analüüsida isiklikke eelistusi või huve.

Kasutame teie krediidiriski maksevõime profileerimist.
See võimaldab meil mõista teie suutlikkust oma rahalisi kohustusi täita. Seda tehes võime hinnata erinevaid sellega seonduvaid olulisi tegureid (nt teie sissetulek, krediidiajalugu jne), kasutades nii teie edastatud teavet kui ka välistest registritest ja infosüsteemidest saadud andmeid.
Teie isiklike aspektide automatiseeritud hindamine (profileerimine) võib tulevikus mõjutada teie võimalust tehinguid sõlmida. Automatiseeritud hindamismeetodid vaadatakse korrapäraselt läbi, et tagada nende õiglus, tõhusus ja erapooletus.

Sõltuvalt teie krediidiriski profiilist võime teie taotlusel otsustada, kas sõlmida (või muuta) tarbijakrediidileping. Teatud juhtudel saab sellise otsuse teha kiiresti ainult automatiseeritud vahenditega. Võime kasutada automatiseeritud otsuste tegemist, kui teie krediidivõimekus ei tekita kahtlusi ja kõik muud nõutavad kriteeriumid on täidetud. Teistes olukordades, kus mõned ebakorrapärasused nõuavad aga täiendavat analüüsi, tehakse tarbijakrediidi andmise (või olemasoleva lepingu muutmise) otsus meie töötajate täiendaval sisulisel kaasamisel. Juhime tähelepanu, et teil on õigus nõuda meie töötaja kaasamist, väljendada oma seisukohta, saada otsuse kohta selgitust ja selline otsus vaidlustada.

Samuti võime kasutada profileerimist rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete rakendamise tagamiseks . Sõltuvalt meie klientidega seotud erinevatest riskiteguritest võime määrata nad teatud riskikategooriatesse.

Lõpuks võime kasutada profiilide koostamist, püüdes parandada oma kliendi digiteenuste kasutajakogemust ja teha analüüse otseturunduse eesmärgil. Kui meie klient ei ole otseturustust piiranud, võime töödelda oma kliendi isikuandmeid üldiste ja isikupärastatud pakkumiste tegemiseks. Selline turundus võib põhineda kliendi käitumisel meie veebilehel ja meie teenuste parameetritel, mida klient kasutab. Pange tähele, et teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele sellise otseturunduse eesmärgil.

Eelnimetatud eesmärkidel võime teostada profileerimist ja automatiseeritud otsuste langetamist meie õigustatud huvi, juriidilise kohustuse täitmise, lepingu sõlmimise (või täitmise) või kliendi nõusoleku alusel.

VII. ISIKUANDMETE SAAJAD

Teie isikuandmete töötlemiseks kasutame teatud andmetöötlejaid (st teatud teenusepakkujaid). Selliste andmetöötlejate hulka võivad kuuluda klienditoe teenuste (nt Fjord Support Services OÜ), andmesalvestusteenuste, tarkvara arendamise ja hoolduse, sideteenuste osutamise või veebilehe tegevuse analüüsi teostamisega tegelevad üksused. Teie isikuandmeid võib meie poolt kasutatavatele andmetöötlejatele avaldada ainult ulatuses, mis on vajalik vastavate teenuste osutamiseks.

Finantsasutusena võime edastada teatud oma klientide isikuandmeid ka teistele adressaatidele, näiteks:

 • Leedu Pank;
 • Finantsinspektsioon;
 • Muud avaliku sektori asutused (nt õiguskaitseasutused, kohtutäiturid, notaribürood, maksuametid, järelevalveasutused ja rahapesu andmebürood );
 • Riigi poolt hallatavad või sellistest registritest andmete esitamise vahendaja poolt hallatavad registrid;
 • Fjord Banki volitatud audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid;
 • Fjord Banki teenuste osutamisega seotud isikud, nagu videovalve, infotehnoloogia, telekommunikatsioon, veebi- ja serverimajutus, arhiveerimine, postiteenuste pakkujad, jm;
 • Muud krediidi- ja finantsasutused;
 • võlgade sissenõudjad ja muud isikud (uued võlausaldajad) nõuete loovutamisel;
 • kohtud, vaidluste kohtuvälise lahendamise organid, pankroti- või pankrotihaldurid;
 • Tarbijakrediidi vahendajad;
 • Fjord Banki äritegevuse (või selle osa) potentsiaalsed (või olemasolevad) järeltulijad;
 • teised isikud, kellele isikuandmete avaldamine on meie või meie tegevuse suhtes kohaldatavate õigusaktide alusel nõutav või lubatud.

Kui võtate finantsteenuste kasutamise eesmärgil ühendust tarbijakrediidi vahendajaga ja jätate tarbijakrediidivahendaja veebilehele isikuandmed, siis teie kohta Fjord Banki süsteemis saadakse teavet teistest allikatest, nagu näiteks Rahvastikuregister, Creditinfo Eesti AS, Krediidiregister OÜ, Bisnode Estonia AS, Eesti Maksu- ja Tolliamet, AS Pensionikeskus ning Eesti Vabariigis tegutsevad pangad.
Teistest allikatest kogutud teave teie kohta jääb Fjord Banki andmebaasi.
Fjord Bank töötleb teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik tarbijakrediidilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks käesolevas poliitikas sätestatud tingimustel.

Kui viivitate oma kohustuste täitmisega rohkem kui 30 päeva, võime edastada võlgu või võlaregistreid haldavatele ettevõtetele teavet teie isiku, kontaktandmete ja krediidiajaloo ehk teavet teie rahaliste ja varaliste kohustuste ning nende täitmise, võlgade ja nende tagasimaksmise kohta. Sellised ettevõtted töötlevad ja edastavad kolmandatele isikutele (nt finantsasutused , telekommunikatsiooniettevõtted, elektri- ja kommunaalteenuste pakkujad jne) teie andmeid õigustatud huvide ja eesmärkide saavutamiseks, st teie krediidireitingu hindamiseks ja võlgade haldamiseks.

Üldreeglina töödeldakse teie isikuandmeid Euroopa Majanduspiirkonnas („EMP“), kuid teatud juhtudel võidakse teie isikuandmeid edastada riikidesse väljaspool EMPd.
Hindame kõiki piiriüleseid andmeedastusi puudutavaid asjaolusid ja rakendame sobivaid kaitsemeetmeid, et nõuda, et teie isikuandmed oleksid kaitstud vastavalt käesolevale poliitikale ja kehtivatele seadustele (nt vajadusel tagame, et teie isikuandmete saajad järgivad seda EMP privaatsusstandarditega, sõlmides lepinguid Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud standardsete andmekaitseklauslitega).

VIII. ANDMETE TURVALISUS

Suhtume isikuandmete turvalisusesse väga tõsiselt ja anname endast parima, et kaitsta teie andmeid tahtmatu või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku või muutmise, volitamata avalikustamise või juurdepääsu eest.

Fjord Bank rakendab erinevaid tehnilisi, füüsilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid, et aidata kaitsta klientide andmeid. Näiteks uuendame ja testime oma turvatehnoloogiat jooksvalt ning kasutame võimalusel andmete krüptimise või pseudonüümiseerimise meetmeid. Töötleme ainult neid andmeid, mis on meie eesmärkide jaoks piisavad ja asjakohased, piirame juurdepääsu teie isikuandmetele nende töötajate ja partneritega, kes peavad sellist teavet teadma.

IX. TEIE KUI ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Isikuandmetega seoses on teil järgmised õigused:

 • Õigus pääseda juurde oma isikuandmetele ja teada nende töötlemise viisi. Võite paluda meil kinnitada, et töötleme teie isikuandmeid, anda teile sellise töötlemise üksikasju ja anda teile oma isikuandmete koopia.
 • Õigus nõuda ebaõigete, ebatäpsete või mittetäielike andmete parandamist. Võite paluda meil teabe parandamist; võime kontrollida andmete õigsust enne nende parandamist.
 • Õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Kui teatud tingimused on täidetud, võite paluda meil oma isikuandmed kustutada. Me ei ole kohustatud täitma teie taotlust teie isikuandmete kustutamiseks, kui teie isikuandmete töötlemine on vajalik seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks või juriidiliste nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks .
 • Õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Teatud õigusaktides sätestatud asjaoludel (isikuandmete ebaseaduslik töötlemine, vaidlustate andmete õigsuse, vaidlustate meiepoolset andmete töötlemist seaduslikul alusel jne) on teil õigus taotleda, et piiraksime teie andmete töötlemist.
 • Õigus andmete teisaldatavusele. Võite paluda meil edastada teile oma isikuandmed struktureeritud, laialdaselt kasutatavas, masinloetavas vormingus või taotleda nende edastamist otse teisele vastutavale töötlejale, kuid ainult siis, kui meie töötlemine põhineb teie nõusolekul ja töötlemisel. teostatakse automatiseeritud vahenditega.
 • Õigus esitada vastuväiteid. Kui arvate, et teie põhiõigused ja -vabadused kaaluvad üles meie õigustatud huvid, võite esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui töötleme neid oma õigustatud huvidest lähtuvalt . Kui olete vastuväite esitanud, on meil võimalus näidata, et meil on kaalukad õigustatud huvid, mis on ülimuslikud teie õigustest ja vabadustest.
 • Nõusoleku tagasivõtmise õigus. Kui teie isikuandmete töötlemine toimub eraldi nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta. 

Teeme kõik endast oleneva, et tagada teie õiguste kaitse ja vastata teile seoses käesoleva dokumendiga tekkinud küsimustele. Kui soovite kasutada mõnda ülalnimetatud õigustest või teil on meile muid taotlusi, teateid või kaebusi, võtke palun ühendust meie andmekaitseametnikuga e-posti aadressil [email protected] või postiaadressil Rinktinės g. 5, Vilnius, Leedu.

Vastame teie kirjalikule päringule hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul alates taotluse kättesaamise päevast. Erandjuhtudel, mis võivad nõuda lisaaega, võidakse meie vastuse andmise tähtaega pikendada veel kahe kuu võrra, sõltuvalt olukorra keerukusest. Võime keelduda teie taotluse rahuldamisest, saates teile kirjaliku põhjendatud teate, kui tuvastatakse mis tahes kohaldatavates õigusaktides sätestatud asjaolud.

Kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik või rikub teie õigusi, on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole ja esitada kaebus. Siiski soovitame enne ametliku kaebuse esitamist meiega ühendust võtta, et leida probleemile kõiki osapooli rahuldav lahendus.