RU
Kaks väikest pangamulli

Tingimused.

Kehtib alates 03-01-2024

Meil on hea meel, et valisite Fjord Banki.

Käesolevad üldtingimused sätestavad meie kliendiks saamise põhinõuded, Fjord Banki portaali (www.fjordbank.ee) kasutamise ree glid ning meie teenuste osutamise üldtingimused.

Enne meie teenuste kasutamist lugege käesolevad üldtingimused hoolikalt läbi. Fjord Banki portaali kliendiks saades kinnitate, et olete lugenud kõiki käesolevate üldtingimuste sätteid, mõistate neid, nõustute nendega ning kohustute neid järgima.

Käesolevad üldtingimused, meie teenustasude info, teenuselepingud ja muud meie teenustega seotud dokumendid leiate oma isiklikult kontolt Fjord Banki portaalist, mis on kättesaadav aadressil www.fjordbank.ee.

1. Kasutatud mõisted

Üldtingimustes kasutatud mõistetel on järgmine tähendus, kui kontekstist ei tulene teisiti:

Autoriseerimisvahendid - elektroonilised vahendid isiklikule kontole juurdepääsuks Fjord Banki portaalis: ID-kaart, Mobiil-ID ja Smart-ID. Te peate tagama tuvastusvahendite konfidentsiaalsuse, mitte avaldama neid ega lubama neid kasutada kolmandatel isikutel;

Fjord Banki konto - Fjord Banki nimel avatud pangakonto, kuhu te olete kohustatud tasuma meile makseid vastavalt teiega sõlmitud lepingutele;

Fjord Banki portaal - Fjord Banki veebipõhine süsteem, iseteenindus, mis on kättesaadav aadressil www.fjordbank.ee. Kui saate meie kliendiks, luuakse teile Fjord Banki portaalis isiklik kasutajakonto, kust leiate kogu teabe meie teenuste kohta.

Hinnakiri - meie kinnitatud teenustasud, mida kohaldatakse, kui kasutate meie teenuseid. Hinnakiri on kättesaadav aadressil www.fjordbank.ee;

Intress - aastane intress, mida kohustute meile maksma teile väljastatud tarbijakrediidi eest;

Kliendikonto – tarbijakrediidilepingu eriosa tingimustes märgitud arveldusarve, kuhu tarbijakrediidi summa üle kantakse ning kust tuleb krediidi tagasimaksed teha;

Lepingu sõlmimise tasu - tarbijakrediidilepingu eriosas nimetatud tasu, mida te kohustute tasuma tarbijakrediidilepingu sõlmimise eest. Tarbijakrediidilepingu sõlmimisel see tasu ajatatakse ning te olete kohustatud selle tasuma osamaksetena vastavalt maksegraafikus toodud tingimustele;

Maksegraafik - teile antud tarbijakrediidi perioodiliste maksete tegemise ajakava, mis on avaldatud teie isiklikul kontol Fjord Banki portaalis;

Meie või Fjord Bank - AB Fjord Bank, ettevõtte kood 304493038, registrijärgne asukoht: Rinktinės 5, Vilnius, Leedu Vabariik;

Perioodiline haldustasu - tarbijakrediidilepingu eriosas nimetatud tasu, mida te kohustute tasuma igakuiselt tarbijakrediidilepingu haldamise eest maksegraafikus sätestatud korras;

Tarbijakrediidileping: teie ja meie vahel sõlmitud tarbijakrediidileping;

Tarbijakrediit - krediidisumma, mida me kohustume teile tarbijakrediidilepingu alusel väljastama;

Teenuseleping - tarbijakrediidileping1;

Teie - füüsiline isik, kes kavatseb kasutada, kasutab või on kasutanud meie teenuseid;

Tööpäev - iga kalendripäev, välja arvatud puhkepäevad ja rahvus- või riigipühad Eesti Vabariigis;

Üldtingimused - käesolevad teenuste osutamise üldtingimused.

Ülalnimetatud mõisteid kasutatakse ka teenuselepingutes ja meie muudes dokumentides (kui nendes teenuselepingutes või dokumentides ei ole sätestatud teisiti).

1AB Fjord Bank ei paku Eestis hetkel muid finantsteenuseid.

2. Meie andmed

AB Fjord Bank, ettevõtte kood 304493038, registrijärgne asukoht: Rinktinės 5, Vilnius, Leedu Vabariik, e-post [email protected], veebileht www.fjordbank.ee. Fjord Banki andmeid kogutakse ja säilitatakse Leedu Riikliku Registrite Keskuse poolt peetavas juriidiliste isikute registris, veebileht: www.registrucentras.lt.

Fjord Bank tegutseb vastavalt Leedu Panga poolt 10.12.2019 välja antud spetsialiseerunud panga litsentsile nr 5. Meie tegevust kontrollib Leedu Pank (aadress: Žalgirio 90, Vilnius 09303, e-post [email protected], lisateabe saamiseks külastage veebilehte www.lb.lt). Piiriüleste finantsteenuste osutamise õigus Eesti Vabariigis anti meile 07.03.2022 (täpsem info www.fi.ee).

Järgime rangelt kohaldatavaid õigusakte, järelevalveasutuste soovitusi ja äritava kõrgeimaid standardeid.

3. Meie teenused

Pakume oma klientidele tarbijakrediiti Fjord Banki portaalis.

Pakume oma teenuseid klientidele kooskõlas:

 • käesolevate üldtingimustega, teiega eraldi sõlmitud teenuselepingutega (selle üld- ja eriosadega ja lisadega) ja meie hinnakirjaga, mis on avaldatud Fjord Banki portaalis;
 • Eesti Vabariigi õigusaktidega.

Kõikidel juhtudel on konkreetse teenuselepingu üld- ja eriosad ülimuslikud käesolevate üldtingimuste suhtes.

4. Meie kliendiks saamine

Oleme täielikult digitaalne pank ja pakume oma finantsteenuseid ainult internetis. Meie teenuste kasutamiseks peate külastama Fjord Banki portaali ja hakkama meie kliendiks. Selleks toimige järgnevalt:

Esimene samm. Meie klientideks saavad olla ainult füüsilised isikud, kes vastavad kõikidele järgmistele tingimustele:

 • on üldjuhul vähemalt 21-aastased ning suudavad täielikult teostada meiega sõlmitud lepingutest tulenevaid õigusi ja kohustusi;
 • on Eesti Vabariigi alalised elanikud ja tegutsevad enda nimel (ei ole esindatud teiste isikute poolt, näiteks volikirja alusel);
 • omavad pidevat juurdepääsu internetile ning sobivat riist- ja tarkvara Fjord Banki portaali turvaliseks kasutamiseks;
 • on meie teenuste lõplik kasusaaja.

Teine samm. Kui vastate kõigile ülaltoodud tingimustele, valige meie teenus Fjord Banki portaalis ja täitke taotlus meilt pakkumise saamiseks (näiteks, kui soovite saada meie tarbijakrediidi pakkumist, peate täitma tarbijakrediidi taotluse). Taotluses peavad olema täidetud kõik kohustuslikud väljad.

Teile teenuse osutamiseks konkreetse pakkumise tegemisel hindame muuhulgas teie taotluses esitatud teavet. Samuti saame taotluses esitatud andmeid kasutades luua teile Fjord Banki portaalis isikliku konto ja teiega suhelda. Seetõttu tuleb teil taotluses esitada täpne, õige ja täielik teave.

Kõik toimingud Fjord Banki portaalis peate tegema isiklikult. Te ei saa meie teenuseid kasutada volitatud esindaja kaudu.

Kolmas samm. Oleme finantseerimisasutus, mistõttu peame teid enne teile teenuste osutamist õigusaktide ja sise-eeskirjadega kehtestatud korras nõuetekohaselt identifitseerima.

Saate oma isikut tõendada kvalifitseeritud elektroonilise allkirja abil. Juhime tähelepanu, et teie taotluses esitatud teave ei tohi olla vastuolus teabega, mille me saame tuvastamisprotsessi käigus.

Selleks, et nõuetekohaselt täita klientide tuvastamisega seotud õigusaktide nõudeid ja sise-eeskirju, võime me igal ajal küsida teilt täiendavat teavet või dokumente, samuti võime perioodiliselt paluda teil oma isikuandmeid ajakohastada. Teil on kohustus esitada meile sellist nõutud teavet ja/või dokumente õigeaegselt. Juhime tähelepanu, et kui te ei täida oma kohustust esitada nõutud teavet ja/või dokumente õigeaegselt ja nõuetekohaselt ning kui me ei ole rahul teie isikusamasuse kontrollimise tulemustega, võime keelduda teiega ärisuhte loomisest või lõpetada, peatada või piirata meie teenuste osutamist.

Samuti jätame endale õiguse teatud juhtudel omal äranägemisel keelduda isiku esitatud taotluse vastuvõtmisest ilma põhjendusi esitamata või kehtestada taotlejale lisanõudeid lisaks üldtingimuste käesolevas osas eelpool nimetatud nõuetele.

5. Fjord Banki portaali kasutamine

Pärast isikusamasuse tuvastamist luuakse teile Fjord Banki portaalis isiklik konto. Ainult teie saate seda isiklikku kontot kasutada. Fjord Banki portaalis saab korraga olla ainult üks isiklik konto.

Funktsioonid. Fjord Banki portaalis oma isiklikule kontole sisse logides saate teha erinevaid meie teenustega seotud toiminguid: vaadata sõlmitud teenuselepingutega seotud teavet ja dokumente (näiteks vaadata üle sõlmitud teenuselepingud, nende lisad, maksegraafik jne), muuta oma isikuandmeid, saada meilt teateid ja dokumente, vaadata üle pakkumisi teenuselepingute sõlmimiseks jne.

Sisselogimine ja toimingute kinnitamine. Fjord Banki portaalis saate oma isiklikule kontole sisse logida autoriseerimisvahendite abil.

Kui teie kontole on sisse logitud teie autoriseerimisvahendite abil, loetakse kõik teie isiklikul kontol tehtud toimingud Fjord Banki portaalis sooritatuks teie poolt.

Turvanõuded. Logides sisse ja kasutades oma isiklikku kontot Fjord Banki portaalis, olete kohustatud:

 • kasutama Fjord Banki portaali ja meie teenuseid ainult seaduslikel eesmärkidel ja seaduslikes huvides;
 • mitte lubama mis tahes kolmandal osapoolel teie isiklikule kontole Fjordi Banki portaalis sisse logida või teie isiklikku kontot kasutada, ning mitte looma tingimusi, mis seda võimaldavad. Kui saate teada või kahtlustate, et teie isiklikule kontole Fjord Banki portaalis on juurde pääsenud või seda on kasutanud keegi teine, peate meid sellest viivitamatult teavitama ja rakendama kõiki mõistlikke turvameetmeid;
 • kaitsma oma isikuandmeid ja teile osutatavate teenustega seotud konfidentsiaalset teavet;
 • esitama Fjord Banki portaali isiklikul kontol ainult õigeid, täpseid ja täielikke andmeid ja dokumente;
 • mitte edastama ega sisestama andmeid, mis võivad sisaldada ründevara või viirusi, ning mitte sisestama koode, faile või programme, mis võivad kahjustada Fjord Banki portaali, selle riistvara või tarkvara funktsioone. Peate kasutama Fjord Banki portaali viisil, mis ühildub selle portaali, selles sisalduvate andmete ja meie pakutavate teenustega;
 • täitma nõuetekohaselt käesolevates üldtingimustes sätestatud kohustusi ning kohalduvate õigusaktide nõudeid.

Kui teie kohustuste mittekohase täitmise tõttu tekib meile ja/või teistele isikutele kahju, loetakse teid sellise kahju eest vastutavaks.

Meil on õigus salvestada teie isiklikul kontol Fjord Banki portaalis tehtud toimingud (näiteks sisselogimise aeg, teie valikud jne).

6. Meie teenuste tingimused

Kui täidate nõuetekohaselt kõik üldtingimuste punktis 4 toodud sammud, saate meie kliendiks.

Kliendikonto omamine. Juhime tähelepanu, et meie teenuste kasutamiseks peab teil olema täiendav kliendikonto ehk teie nimel avatud pangakonto maksetehingute tegemiseks mõnes teises Eesti Vabariigis tegutsevas finantsasutuses. Kliendikonto on vajalik teenuste osutamiseks, näiteks pärast tarbijakrediidilepingu sõlmimist kanname krediidisumma teie kliendikontole ning perioodilised maksed või muud tarbijakrediidilepinguga seotud maksed tuleb teha kliendikontolt Fjordi Banki kontole.

Pakkumise esitamine. Kui olete esitanud nõuetekohaselt täidetud taotluse konkreetse teenuselepingu sõlmimiseks, viime läbi taotluse hindamise. Taotluse hindamise käigus võime paluda teil esitada ka lisateavet ja/või -dokumente.

Pärast kogu vajaliku teabe kogumist ja hindamist teavitame teid oma pakkumisest sõlmida teenuseleping. Näiteks tarbijakrediidilepingu sõlmimiseks hindame teie esitatud taotlust ja/või muud teavet ja/või dokumente, samuti hindame teie krediidivõimelisust puudutavaid andmeid erinevate registrite ja andmebaaside abil. Nende tegevuste tulemuste põhjal teeme otsuse, kas anda teile tarbijakrediiti või mitte. Kui meie otsus on positiivne, esitame teile üksikasjaliku pakkumise tarbijakrediidilepingu sõlmimiseks.

Enne konkreetse teenuselepingu sõlmimist peate lugema kõiki kõnealuse teenuse tingimusi ja tutvuma teenusega seotud tasudega.

7. Sõlmitud lepingud ja teie õigus lepingust taganeda

Meiega sõlmitud elektroonilisel teenuselepingul on sama õigusjõud kui käsitsi allkirjastatud lepingul.

Meiega sõlmitud teenuselepingu elektroonilise versiooni ja muu sellega seotud teabe leiate Fjordi Banki portaali isiklikult kontolt.

Fjord Banki portaalis sõlmitud teenuselepingud loetakse sõlmituks sidevahendite abil. Juhime tähelepanu, et:

 • teil on õigus taganeda sellisest teenuselepingust 14 kalendripäeva jooksul alates selle sõlmimise kuupäevast. Te peate meid sellest õigeaegselt teavitama e-posti teel [email protected];
 • teie nõusolekul võime alustada sellise teenuselepingu täitmist juba enne taganemistähtaja möödumist (14 kalendripäeva alates selle sõlmimise kuupäevast).

Lisateavet teie õiguse kohta taganeda tasuta tarbijakrediidilepingust leiate tarbijakrediidilepingust.

8. Suhtlus teie ja meie vahel

Meie teenuste kvaliteedi tagamiseks ja teie mugavuse tagamiseks on õigeaegne ja kiire suhtlemine üksteisega äärmiselt oluline. Teie ja meie vaheline suhtlus toimub kirjalikult eesti keeles.

Teavitamismeetodid. Kõik teated, päringud, taotlused, pakkumised, dokumendid või meile adresseeritud kirjavahetus, mis on seotud käesolevate üldtingimuste, hinnakirja või teiega sõlmitud teenuselepingutega, tuleb saata meile e-posti aadressil [email protected].

Kirjaliku teate saate esitada ka tavaposti teel meie registrijärgsesse asukohta.

Kui me ei suuda teid esitatud teabe põhjal nõuetekohaselt tuvastada, on meil õigus nõuda lisateavet, mis aitab teid tuvastada.

Meie teated, päringud, pakkumised, dokumendid või mis tahes kirjavahetus, mis on teile adresseeritud seoses käesolevate üldtingimuste, hinnakirja või teiega sõlmitud teenuselepingutega, tehakse teile tavaliselt teatavaks teie isiklikul kontol Fjordi Banki portaalis. Lisaks võime edastada eelnimetatud teated või dokumendid e-posti, telefoni või posti teel teie poolt määratud aadressile.

Võime teha Fjord Banki portaalis ka avalikke teadaandeid, mis on suunatud meie kõikidele klientidele.

Teatise esitamise tähtajad. Arvestame, et olete teile saadetud teated kätte saanud:

 • kui meie teade on esitatud teie isikliku konto kaudu Fjord Banki portaalis või saadetud teie määratud e-posti või telefoni teel, siis järgmisel tööpäeval pärast selle saatmise päeva;
 • kui meie teade saadetakse posti teel, siis 5 kalendripäeval (saatmine Eestis) või 14 kalendripäeval (saatmine välismaal) pärast selle saatmise päeva.

Lähtume samadest teadete vastuvõtmise tähtaegadest ka teadete puhul, mida teie saadate meile.

Võõrkeelsed dokumendid. Kui esitate välismaal väljastatud dokumente, tuleb need kinnitada apostilliga või legaliseerida (sõltuvalt dokumendi väljastanud riigist). Dokumente võtame vastu ilma ülalnimetatud kinnituseta ainult juhul, kui need on pärit riikidest, millega Eesti on nii kokku leppinud. Palume tõlkida võõrkeelsed dokumendid eesti keelde (ingliskeelseid dokumente ei pruugi tõlkida, kuid jätame endale siiski õiguse ka sellisel juhul tõlget nõuda). Meie nõudmisel tuleb esitada dokumendist ametlik tõlge.

Teavitamine muutunud asjaoludest. Olete kohustatud meid viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul, teavitama järgnevast:

 • teie isikuandmete, kontaktandmete (nt eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefon) muutumisest; peate neid andmeid ajakohastama oma isiklikul kontol Fjord Banki portaalis; teatised, mis on saadetud teie viimati teatatud kontaktandmetele, loetakse teile nõuetekohaselt edastatuks.
 • mis tahes muudest asjaoludest, mis võivad olla olulised meiega sõlmitud teenuselepingu täitmisel (nt sissetuleku kaotamine tarbijakrediidilepingu kehtivusaja jooksul jne).

Pärast seda, kui olete meid sellistest muudatustest teavitanud, võime teil paluda esitada täiendavaid dokumente muutunud asjaolude tõendamiseks. Meil ei ole alati sellisele teabele otse juurdepääsu, mistõttu on andmete õigeaegne esitamine meile hädavajalik.

9. Maksed

Makseteave. Üksikasjalikku teavet kõigi teie maksekohustuste kohta leiate Fjord Banki portaali isiklikult kontolt:

 • enamik meie teenuste eest maksmisele kuuluvatest tasudest on esitatud hinnakirjas;
 • mõned muud meie teenuste eest makstavad tasud, intressid ja viivised on täpsustatud konkreetses teenuselepingus (nt tarbijakrediidileping);
 • tarbijakrediidilepingu sõlmimisel koostatakse teile maksegraafik, mille kohaselt peate tegema teile väljastatud krediidi tagasimakseid.

Maksete teostamine ja jaotamine. Kõik teiega sõlmitud teenuselepingute kohased maksed tuleb teha rahaülekandega teie kliendikontolt meie Fjord Banki kontole eurodes. Kui teete makse mõnes muus valuutas, jäävad selle valuuta eurodesse konverteerimise kulud teie kanda.

Peate igale maksekorraldusele märkima oma eesnime, perekonnanime ja sõlmitud teenuselepingu unikaalse numbri (mille alusel makse sooritatakse). Juhul, kui laekunud maksekorralduses esitatud teave on ebaselge või vastuoluline, kasutame esmalt lepingu unikaalset numbrit ning alles seejärel maksja ees- ja perekonnanime ning muid tunnuseid.

Mis tahes makse loeme meile tasutuks hetkel, kui see on laekunud meie Fjord Banki kontole.

Kui teenuselepingute alusel laekunud maksest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud maksekohustuste täitmiseks, siis jaotame maksed vastavalt konkreetses teenuselepingus (nt tarbijakrediidilepingus) sätestatud järjekorrale.

Intressi arvutamine. Teenuselepingu sõlmimisel arvutatakse sellega seotud intress aasta tegeliku päevade arvu alusel.

Rahaliste kohustuste täitmata jätmine. On oluline, et täidaksite oma rahalisi kohustusi meie ees õigeaegselt ja nõuetekohaselt. Rahaliste kohustuste täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine võib viia teie krediidivõimelisuse halvenemiseni, me võime algatada teie suhtes kohtu- ja täitemenetluse ning teatud juhtudel teenuselepingu vastavalt lepingus sätestatule ühepoolselt lõpetada.

10. Lepingute muutmine ja lõpetamine

Lepingute muutmine. Teiega sõlmitud teenuselepinguid muudetakse tavaliselt vastastikusel kokkuleppel.

Mõnel juhul võime aga teenuselepinguid ilma teie nõusolekuta ühepoolselt muuta, näiteks kui parendame oma sisemisi protsesse, teenuseid ja nende osutamist või kui on vaja täita juriidilisi nõudeid. Sellisel juhul tagame, et

 • teie õigusi ja õigustatud huve seoses varem sõlmitud teenuselepingutega ei rikuta. Me ei saa ühepoolselt muuta teenuselepingu olulisi tingimusi (nt tarbijakrediidilepingus sätestatud fikseeritud intressimäära);
 • teavitame teid muudetud tingimustest vähemalt 30 kalendripäeva enne kavandatud muudatuste jõustumiskuupäeva.

Teenuselepingutega võib ette näha lisasätteid nende ühepoolse muutmise kohta.

Samuti on meil õigus muuta ühepoolselt käesolevaid üldtingimusi ja hinnakirja. Teavitame teid üldtingimuste muudatustest hiljemalt 30 kalendripäeva enne muudatuste jõustumiskuupäeva. Kui te ei ole selliste muudatustega rahul, on teil õigus lõpetada teenuseleping, mida muudatused mõjutavad, enne muudatuste jõustumise kuupäeva. Sellisel juhul kohaldame kehtivaid üldtingimusi ja hinnakirja kuni lõpetamise kuupäevani. Kui te lepingu lõpetamise õigust ei kasuta, hakkavad teile ja teie kasutatavatele teenustele kohalduma muudetud üldtingimused ja hinnakiri. Üldtingimuste ja hinnakirja uued versioonid avaldatakse alati Fjord Banki portaalis.

Lepingute lõpetamine. Teiega sõlmitud teenuselepingud võib ennetähtaegselt lõpetada ainult teenuselepingus sätestatud juhtudel ja korras. Lisaks on teil õigus käesolevate üldtingimuste punkti 7 kohaselt teenuselepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates selle sõlmimise kuupäevast (seda õigust võib täpsustada teenuselepingus).

Kui teiega ei ole kehtivaid teenuselepinguid sõlmitud, saate igal ajal Fjord Banki portaalist välja logida ja oma isikliku konto Fjord Banki portaalis sulgeda. Sellisel juhul kaotavad need üldtingimused teie suhtes kehtivuse.

Käesolevate üldtingimuste olulise rikkumise korral (nt käesolevate üldtingimuste punktis 5 sätestatud Fjord Banki portaali kasutamisega seotud turvanõuete eiramine või klientide nõuetekohaseks tuvastamiseks vajaliku teabe või dokumentide esitamata jätmine jne) on meil õigus teiega sõlmitud üldtingimused ilma täiendava etteteatamiseta ühepoolselt lõpetada ning tühistada või piirata teie juurdepääsu Fjord Banki portaalis olevale isiklikule kontole. Viimasel juhul täidetakse kõik teiega varem sõlmitud kehtivad teenuselepingud, mida ei lõpetata, tavapärase korra kohaselt, samal ajal kui nende teenuselepingutega seotud suhtlust jätkatakse e-posti ja tavaposti teel või mõnel muul viisil, mis on meie ja teie vahel kokku lepitud.

11. Teie isikuandmete konfidentsiaalsus ja kaitse

Teie ja meie vahel sõlmitud teenuselepingud ja nende lepingutega seotud teave on konfidentsiaalsed. Sellist teavet võib avaldada teistele isikutele ainult teise osapoole (vastavalt teie või meie) nõusolekul, sealhulgas juhtudel, kui see on vajalik juriidiliste nõuete täitmiseks või meie või teie õigustatud huvide tagamiseks (nt võib seda teavet edastada Fjord Banki audiitoritele ja õigusnõustajatele või isikutele, kes osutavad Fjord Bankile võlgade sissenõudmise teenuseid).

Teie isikuandmete töötlemisel tagame isikuandmete nõuetekohase kaitse. Töötleme isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus), muudele isikuandmete kaitset käsitlevatele õigusaktidele, pädevate asutuste juhistele ja soovitustele ning meie sise-eeskirjadele.

Lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, millised on teie õigused seoses oma isikuandmetega ja kuidas te neid õigusi kasutada saate, leiate Fjord Banki andmekaitsetingimustest.

12. Kaebuste läbivaatamine ja vaidluste lahendamine

Püüame kõik arusaamatused kiiresti ja rahumeelselt lahendada. Kui teil on meile pretensioone või otsite võimalikku lahendust, võtke meiega ühendust e-posti teel [email protected] ja/või saates tavakirja aadressile Rinktinės 5, Vilnius, Leedu.

 • Palume esitada kaebuses oma eesnimi, perekonnanimi, aadress, millele soovite meie vastust saada (võite esitada nii e-posti aadressi kui ka elukoha aadressi), kaebuse olemus (mille kohta kaebuse esitate ja mida nõuate). Palume kaebuses täpsustada kaebuse asjaolusid nii üksikasjalikult kui võimalik ja esitada endapoolsed võimalikud nõudmised.
 • Teie kaebuse kättesaamisel edastame kirjaliku vastuse 15 tööpäeva jooksul alates teie taotluse kättesaamisest. Erandjuhtudel võib vastamise tähtaega pikendada 35 tööpäevani, sellisel juhul edastame teile esialgse vastuse 15 tööpäeva jooksul, märkides viivituse põhjused ja tähtaja, mille jooksul saate meie lõpliku vastuse. Vaatame teie kaebused läbi tasuta.
 • Kui te ei ole meie esitatud vastusega rahul või kui me hilineme vastuse esitamisega, võite pöörduda kohtuvälise vaidluse lahendamiseks Leedu Panga poole (aadress: Totorių 4, Vilnius 01121, Leedu, e-post [email protected]). Kaebuse esitamiseks Leedu Pangale võite kasutada ka Eestis tegutseva Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse abi (https://consumer.ee/esita-kaebus/) või kasutada veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi (http://ec.europa.eu/odr). Leedu Panga otsus vaidluse osas on soovituslik ja seda ei saa kohtusse edasi kaevata. Teie kaebus Leedu Pangale ei võta teilt õigust pöörduda kohtusse.
 • Võite alati enda õiguste kaitseks pöörduda kohtu poole.

Meie lepingulistele suhetele teiega ja kõigile õigusvaidlustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

13. Lõppsätted

Kui anname teiega sõlmitud teenuselepingutest tulenevad õigused ja/või kohustused üle kolmandatele osapooltele, võivad need üldtingimused selliste teenuselepingute jätkuvale täitmisele kehtida ainult mõistlikus ulatuses (juhul kui sellised kolmandad osapooled ei halda Fjord Banki portaali ega jälgi sealset suhtlust). Selguse huvides tuleb sellisel juhul käesolevate üldtingimuste või teenuselepingute sätteid, mis käsitlevad Fjord Banki portaali kaudu suhtlemist, mõista nii, et pooled jätkavad kirjalikku suhtlemist tavaposti teel, e-posti teel või teineteist isiklikult teavitades (kui ei ole kokku lepitud teisiti).

Kui teil on küsimusi Fjord Banki portaali või meie teenuste toimimise kohta, võtke meiega kindlasti ühendust e-posti teel [email protected] või tavaposti teel.

V. 1.3 EE

!
Head kliendid! Esmaspäeval on meie klienditeenindus suletud, kuid laenutaotlusi võtame vastu ööpäevaringselt.